-->

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ

15 februar 2021

На основу Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину, број 04/1-012-2-91/21 од 21. 1.2021. године (,,Службени гласник Републике Српске”, број 6/21) и Одлуке Управног одбора ЈУ Заводa за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива, број 01.2/0111-115-6/21 од 12. 2. 2021. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, расписују  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ

 

I

 

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА САМОЗАПОШЉАВАЊА ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРС У 2021. ГОДИНИ „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА

 

 

1. Предмет позива

 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2021. години, „Заједно до посла” чија је укупна вриједност 3.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено самозапошљавање 300 лица из циљне групе Програма (дјеца погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалида ВРС) пријављених на евиденцију незапослених.

 

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 50 лица у износу од 10.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 500.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 250 лица у износу од 10.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 2.500.000 КМ.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа лица запослених путем Програма.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи начин:

 • Код компоненти самозапошљавања:
 • 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна;
 • 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци, уколико корисник средстава испуњава обавезе из уговора.

 2. Права и услови учешћа

2.1. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице из циљне групе ако је испунило сљедеће услове:

 

- да је пријављен на евиденцију незапослених;

- да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

- да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

- да је након објављивања јавног позива извршио регистрацију дјелатности или је

након објављивања јавног позива покренуо поступак регистрације.

                                                                                                 

Субвенција за самозапошљавање додјељује се незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства (у форми предузетништва) или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

самозапошљавање;

- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или

сличну дјелатност и исту одјавило.

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање Републике Српске. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).

При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критерији:

- планирана врста дјелатности;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је

до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица

која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом;

- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни  

простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти), и

- финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net). Уз захтјев се подноси:

 

3.1. За самозапошљавање:

 

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању

регистрације предузетничке дјелатности;

- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;

- доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.

4. Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе незапослених лица:

 • да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
 • да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;
 • да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.

Корисник субвенције који не изврши уговорне обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

 

 

5. Рок за подношење захтјева

 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 17. 3. 2021. године.

II

 

П Р О Г Р А М

запошљавањА и самозапошљавања циљних

категорија у привреди у 2021. години

 

1. Предмет позива

 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2021. години”, чија је укупна вриједност 4.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 950 лица из циљне групе Програма, која траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, незапослена лица у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 750 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу што укупно износи 3.000.000 КМ. Износ се увећава за 10% за запошљавање лица без квалификација и лица старијих од 55 година.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 200 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 1.000.000 КМ.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 24 мјесеци од дана заснивања радног односа лица запослених путем Програма.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи начин:

1.1.   Компонента - запошљавање код послодавца:

 • 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Зaводом и пријему радника,
 • 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико послодавац испуњава обавезе из уговора.

1.2. Компонента - самозапошљавање:

 • 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна,
 • 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико корисник средстава испуњава обавезе из уговора.

 2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из привреде који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске који испуњавају услове и запошљавају лица из утврђене циљне групе.

2.1. Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим

       условима:

 

- да запошљава лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију                                  

незапослених;

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у

посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају

нормалне флуктуације радника;

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање и самозапошљавање Завод већ финансирао у претходних пет година по ранијим програмима запошљавања (2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. година).

Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора.

Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање.

 

При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критеријуми:

- врста дјелатности послодавца;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- дужина обављања дјелатности;

- број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима

је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања,

лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);

- претходно кориштена средства субвенције и задржавање радника у радном односу и

након истека уговорне обавезе;

- повећање укупног броја запослених код послодавца у посљедњих шест мјесеци;

- финансијски показатељи;

- програм запошљавања.

 

Код додјеле средстава водиће се рачуна колико послодавац укупно запошљава радника и сходно томе предлагаће се број радника и износ средстава.

 

2.2. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако су

       испуњени сљедећи услови:

 

- да је пријављен на евиденцију незапослених;

- да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

- да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

- да је након објављивања јавног позива извршио регистрацију дјелатности или је

након објављивања јавног позива покренуо поступак регистрације.

Субвенција за самозапошљавање додјељује се незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства (у форми предузетништва) или другог облика предузетништва или оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

самозапошљавање;

- ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или

сличну дјелатност и исту одјавило.  

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање имају обавезу да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање Републике Српске. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој одговарајућој организацији дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).

При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критеријуми:

- планирана врста дјелатности;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је

до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица

која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом);

- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни  

простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти);

- финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске (www.zzzrs.net).

Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

 

3.1. За послодавца:

 

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

- програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на

интернет страници Завода);

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од

стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за

предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске

управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у

којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен

захтјев;

- копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих

потписа;

- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња и посљедња страна

обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе

мјесецу подношења захтјева).

 

3.2. За самозапошљавање:

 

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању

регистрације предузетничке дјелатности;

- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;

- доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.

4. Обавезе корисника субвенције су:

 

4.1. Обавезе послодаваца:

 • да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
 • да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни однос и са њим закључи уговор о раду у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на неодређен временски период;  
 • да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 24 мјесеца од дана пријема радника у радни однос;
 • да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе незапослених лица:

 • да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
 • да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава најмање 24 мјесеца од дана заснивања радног односа;
 • да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од 10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема посљедњег радника.

Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.

Корисник субвенције који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

 

 

5. Рок за подношење захтјева

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а крајњи рок за подношење захтјева је 31. 12. 2021. године.

 

III

 

ПРОГРАМ

ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ ПУТЕМ ПОВРАТА УПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА НOВО ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА У 2020. ГОДИНИ

 

1. Предмет позива

 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника” чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

 

Програм обухвата запослена лица без обзира да ли су била пријављена на евиденцију Завода, а засновали су радни однос у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године.

 

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године. Средства се одобравају и дозначавају само за онај број радника који представљају повећање са 31. 12. 2020. у односу на 31. 12. 2019. године и која су се налазила у радном односу код послодавца са 31. 12. 2020. године и била пријављена на пуно радно вријеме. Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку доказује се износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера истих врши у бази Пореске управе.

2. Права и услови учешћа

 

Право учешћа по програму имају привредни субјекти (правна лица и предузетници) који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске и испуњавају сљедеће услове:

-     Да је код послодавца дошло до повећања укупног броја запослених у периоду

       01.01.2020-31.12.2020. године у односу на 31. 12. 2019. године.

-     Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом.

 • Да су запослили раднике у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године на пуно радно вријеме (8 сати) без обзира да ли су се прије занивања радног односа налазили на евиденцији Завода за запошљавање.
 • Да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак.

                                                                                 

У Програму не могу учествовати:

 

 • Jавна предузећа, јавне установе, субјекти који се финансирају из буџета Републике, градова, општина и јавних фондова, односно који су под њиховом контролом.
 • Послодавци који нису испунили уговорне обавезе по ранијим програмима

               запошљавања.

 • Лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у 2020. години по

               програмима запошљавања, а за која послодавци буду тражили поврат пореза и

               доприноса, неће бити укључена у Програм.

                                                                                               

2. Начин подношења захтјева и потребна документација

 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца као и на интернет страници Завода за запошљавање

(www.zzzrs.net).

Уз захтјев се подноси сљедећа документација:

 • Рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
 • Рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
 • Листа запослених радника у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године, име и презиме лица, јединствени матични број и датум заснивања радног односа;

-     Увјерење бироа за она лица која су се налазила на евиденцији незапослених (доставља биро);                  

 • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореско увјерење из Пореске управе Републике Српске). Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев.
 • Копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих потписа;
 • Доказ о броју запослених са 31. 12. 2019. године и за период од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године (доказ прибавља Завод за запошљавање провјером кроз базу података Пореске управе Републике Српске);

4. Обавезе корисника субвенције су:

 

 • да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
 • да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;
 • да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод;
 • да број запослених радника са 31. 12. 2021. године не смије бити мањи у односу на број запослених радника са 31. 12. 2020. године.
 • Послодавац се обавезује да ће задржати наведени број радника двије године од дана ступања радника на рад.

Приликом закључивања уговора са Заводом послодавац је дужан доставити средство обезбјеђења уговора, гаранција банке на износ преко 10.000 КМ или бјанко мјеницу са мјеничном изјавом до 10.000 КМ.

Послодавац који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму, дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31. 12. 2021. године.

                                                                                       

 

IV

Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској

у 2021. години

 

1. Предмет позива

 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2021. години” чија је укупна вриједност 188.040 КМ, а финансира се из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Програмом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који су на дан објаве Jавног позива за коришћење средстава били изјашњени као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода. Програм се проводи кроз сљедеће компоненте:

I компонента: запошљавање код послодавца гдје се финансира запошљавање Рома на сљедећи начин:

- на период од 12 мјесеци у износу од 6,000.00 КМ;
- на период од 24 мјесеца у износу од 12,000.00 КМ;
- на период од 12 мјесеци у износу од 7,000.00 КМ за особе са ВСС;
- на период од 24 мјесеца у износу од 14,000.00 КМ за особе са ВСС;

II компонента: Финансирање самозапошљавања у износу од 5.000,00 КМ на период од минимално 12 мјесеци по једном незапосленом лицу.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом, критеријумима утврђеним Меморандумом о разумијевању о имплементацији „Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у области запошљавања за 2020. годину”, број 01.2/0227-1374-3/20 од 21. 12. 2020. године, и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12, односно 24 мјесеца од дана заснивања радног односа лица запослених по Програму.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава вршиће се на сљедећи начин:

1.1.   Код компоненте запошљавања код послодавца:

 • 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Зaводом и пријему радника,
 • 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 или 24 мјесеца уколико послодавац испуњава обавезе из уговора.

 

1.2. Код компоненте самозапошљавања:

 • 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна;
 • 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико корисник средстава испуњава обавезе из уговора.

 2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из Републике Српске који испуњавају услове јавног позива.

2.1. Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим

       условима:

 

- да запошљава лица ромске националности која су на дан објаве јавног позива

за коришћење средстава била изјашњена као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода;

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у

посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају

нормалне флуктуације радника;

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање и самозапошљавање Завод већ финансирао у претходних пет година по ранијим програмима запошљавања (2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. година).

Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора.

Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање

При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критеријуми:

- врста дјелатности послодавца;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- дужина обављања дјелатности;

- број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима

је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања,

лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);

- претходно коришћена средства субвенције и задржање радника у радном односу и

након истека уговорне обавезе;

- повећање укупног броја запослених код послодавца у посљедњих шест мјесеци;

- финансијски показатељи;

- програм запошљавања;

2.2. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако је

     испунило сљедеће услове:

 

- да је на дан објаве јавног позива за коришћење средстава незапослено лице било

изјашњено као Ром/Ромкиња на евиденцији Завода;

- да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

- да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

- да је након објављивања јавног позива извршио регистрацију дјелатности или је

након објављивања јавног позива покренуо поступак регистрације.

Субвенција за самозапошљавање додјељује се незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства (у форми предузетништва) или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

самозапошљавање;

- ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављао исту или

сличну дјелатност и исту одјавио.  

 

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва у другој одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).

При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критеријуми:

- планирана врста дјелатности;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је

до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица  

која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом;

- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни  

простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти);

- финансијски показатељи.

 

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица као и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net). Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

 

3.1. За послодавца:

 

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

- програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на

интернет страници Завода);

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од

стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за

предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске

управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у

којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен

захтјев;

- копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих

потписа;

- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

којем је поднесен захтјев за субвенцију запошљавања (предња и посљедња страна

обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе

мјесецу подношења захтјева);

3.1. За самозапошљавање:

 

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању

регистрације предузетничке дјелатности;

- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва.

4. Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе послодаваца:

 

 1. да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
 2. да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни однос и са њима закључи уговор о раду у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на временски период од најмање 12 мјесеци, односно 24 мјесеца;  
 3. да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12 мјесеци, односно 24 мјесеца од дана пријема радника у радни однос;
 4. да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе незапослених лица којима су средства одобрена за самозапошљавање:

 

 • да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
 • да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;
 • да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Корисник субвенције дужан је да приликом реализације уговорних обавеза достави Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од 10,000 КМ, односно до 10,000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема посљедњег радника.

Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.

Корисник субвенције који не изврши уговорне обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 17. 3. 2021. године.

 

 

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве:

Бањалука                   051/216-523

Бијељина                    055/212-407

Зворник                     056/490-145

Добој                         053/242-162

Приједор                   052/214-522

Источно Сарајево     057/226-094

Требиње                     059/272-310

Такође, заинтересовани се могу информисати и на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске (www.zzzrs.net).

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520