Promo

На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње" број 11/17 и 8/18), начелник општине   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И П О З И В

за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе,

из буџета општине Невесиње, за 2018. годину.

I

Расписује се Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе (у даљем тексту: организације), који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2018. години, гдје се по једном пројекту могу додјелити средства, почев од 500,00 КМ па до максималног износа новчаних средстава одобрених за ову годину, што је 25.000,00 КМ, из сљедећих области:

 1.  Реализација стандарда омладинске политике,
 2.  Заштита и промоција људских права и права дјетета,
 3.  Запошљавање младих,
 4.  Неформално образовање, култура и млади
 5.  Здравље и социјална политика према младима,
 6.  Информисање младих,
 7.  Равноправност полова,
 8.  Мобилност омладински рад и организовање,
 9.  Кориштење слободног времена младих и партиципација у друштву,
 10.  Промоција волонтеризма и афирмисање хуманитарног рада,
 11.  Заштита животне средине и млади,
 12.  Промоција туризма,
 13.  Стамбена политика и млади,
 14.  Спортске и културне активности које доприносе побољшању положаја младих у друштву.

II

Право учешћа на овом Јавном позиву, за финансирање пројеката из наведених области имају све организације регистроване, у складу са Законом о омладинском организовању, односно које су уписане у Омладински регистар општине Невесиње, дјелују и имају сједиште на подручју општине Невесиње.

Организације које пријаве пројекте из области „мобилност младих" у обавези су да пројекте спроводе за младе из општине Невесиње, гдје се као доказ прилаже потврда о пребивалишту и списак учесника.

 

III

Пријава пројекта мора да садржи сљедеће:

 1.  Пријаву за учешће у Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе-Образац 1.
 2.  Приједлог пројекта за учешће на Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе - Образац 2.

Наведени обрасци налазе се на интернет страници општине Невесиње, а могу се преузети и у просторијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Организације које се пријављују на Јавни позив дужне су, поред попуњених образаца доставити додатну документацију, и то:

 1.  Рјешење о упису у Омладински регистар општине Невесиње,
 2.  Рјешење о регистрацији код основног суда у Требињу ,
 3.  Рјешење о упису у Омладински регистар Министарства породице, омладине и спорта,
 4.  Завршни рачун (копија биланса стања и биланса успјеха за протеклу годину, овјерена од стране надлежне агенције за финансијско пословање и лиценцираног овлаштеног књиговође,
 5.  Изјаву о партнерству, ако има партнера,
 6.  Јединствени индетификациони број ( рјешење пореске управе Републике Српске),
 7.  Уговор са банком или потврда банке код које је отворен жиро рачун.

 

IV

Посебни услови које организације треба да испуне за додјелу средстава:

 1.  Да су у складу са Законом о омладинском организовању уписане у Омладински регистар општине Невесиње, да су доставиле Одјељењу Извјештај о намјенском утрошку средстава додјељених из буџета општине, уколико су претходно биле корисник истих,
 2.  Да посједују људске ресурсе за реализацију пројекта (лица/особа),
 3.  Да локална заједница (млади) има корист од имплементације пројекта у области на коју се пројекат односи, односно да исти рјешава одређен проблем или потребу,
 4.  Да се пројекат односи на већи дио корисника (младих) општине Невесиње,
 5.  90 % средстава која се потражују из буџета општине треба да се односе на пројектне активност.
 6.  10%, на административне трошкове и трошкове лица која се ангажују у пројекту.

V

Подносилац може да преда више од једне пријаве (пројектне идеје), али у том случају треба да се предају одвојене пријаве и документација уз сваку од њих.

У случају да у процесу вредновања буду успјешно оцјењена два или више пројекта једног подносиоца, финансираће се само један пројекат који оствари највећи број бодова.

Партнери на пројекту могу да буду и друге организације, иституције и слично.

Партнери „подносиоца" учествују у креирању и спровођењу пројекта, а „подносилац" истог биће водећа организација.

Изјава о партнерству мора да буде јасна, те потписана и овјерена печатом правних лица која су у партнерству на пројекту који предлажу.

VI

Пријаве пристигле на овај Јавни позив, разматраће и вредновати Комисија за распођелу средстава коју именује начелник општине Невесиње, а у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње. Резултати Јавног позива објављују се на интернет страници општине Невесиње, у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, о чему се обавјештавају све организације које су се кандидовале са пројектима.

 

VII

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом подноси се у једном штампаном примјерку у затвореној коверти лично у Општинску управу, током радних дана (понедјељак-петак), у периоду од 7 до 15 часова или препоручено поштом на адресу: општина Невесиње, Служба начелника општине, Комисија за расподјелу средстава, улица Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2018. години и навод „Не отварати".

Јавни позив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања у локалним медијима, на интернет страници општине Невесиње и Огласној табли.

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последње објаве.

 

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а документација достављена путем овог Јавног позива не враћа се.

 

IX

Све информације се могу добити на званичној интернет страници општине Невесиње.

 

Н А Ч Е Л Н И К

Миленко Авдаловић

Школа страних језика „Нови свијет“ Мостар и Инфо центар Невесиње организују љетни интезивни курс ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА.

Ако говорите њемачким језиком, можете повећати шансе у погледу запослења и каријере.

Број мјеста је ограничен. Курс ће бити организован у новим просторијама ИЦН-а у Невесињу.

Све информације можете добити на телефон 065/671-526. Упис траје до 1. јула 2018.

Обавјештавају се заинтересована лица да је дана 30.05.2018 . године у дневном листу «Еуро Блиц» и на огласној табли општине Невесиње расписан оглас о продаји пословног простора и канцеларија, прибављањем писмених понуда.

Предмет продаје је пословни простор који се налази у приземљу и канцеларије које се налазе на спрату етажне зграде у улици Обрена Ивковића бб (стара зграда општине) у власништву општине Невесиње, површине 58,40 м2

Почетна продајна цијена је износи 25.631,22 КМ.

Писмене понуде се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу « Еуро Блиц » .

Понуде се подносе непосредно путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ, ОДНОСНО НАЗИВОМ ПОНУЂАЧА - НЕ ОТВАРАЈ - ЗА КОМИСИЈУ. Уз понуду која се налази у Центру за пружање услуга и доказ о уплати аконтације у износу од 10% од почетне цијене непокретности физичка лица подносе фотокопију личне карте а правна лица фотокопију регистрације. Такође се плаћа и административна такса у износу од 30,00 КМ.

Отварање понуда ће се одржати 15.06.2018. године (петак) у просторијама Општине Невесиње (велика сала) са почетком у 10 часова.

Детаљније услове огласа могу сва заинтересована лица погледати на огласној табли општине Невесиње, а за додатне информације се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Миљану Ђурасовићу.

                                                                                                                              Предсједник Комисије

                                                                                                                              Милица Милићевић

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520