Promo

Самостални превозник Перица Куљић

о р г а н и з у ј е

превоз вјерника до Манастира ОСТРОГ

на славу СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ.

Цијена повратне карте 30 КМ.

Полазак са Градског трга 12. маја у 5 часова.

Повратак према договору са путницима.

Информације и резервације на тел: 065/592-000

ПОЗИВ НА 40 ГОДИНА МАТУРЕ

Генерација матураната невесињске гимназије из 1978. године организује прославу 40 година матуре.

Окупљање је предвиђено за 28.07.2018. у 18 часова испред зграде СШЦ „Алекса Шантић“.

Након кратког подсјећања на школске дане слиједи вечерње дружење.

Позивају се сви матуранти 11. генерације невесињске гимназије да присуствују обиљежавању 40 година матуре.

Детаљније информације могу се добити на телефоне:

066/341-067 - Бела

065/427-999 -Милан

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

            На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл.гл. Републике Српске'',бр.90/17) и Правилника о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести (''Сл.гл.Републике Српске'',бр.47/10), а у предмету провођења превентивне дератизације, Начелник општине, д о н о с и

Н А Р Е Д Б У

О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

1.У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење опште систематске прољећне дератизације на подручју општине Невесиње у периоду од 18. 04. до 25. 04. 2018.године.

2.Систематска дератизација обухватиће сљедеће објекте:

- зграде државне управе и објекте којима газдује општина (Дом културе-библиотека, музичка школа, кино сала; спортски објекти-Спортска дворана; мјесне канцеларије, предшколске, школске и вјерске објекте (гробља), јавне зелене површине, канализациону мрежу и главну градску депонију смећа (јама Бишина);

- здравствене установе;

- пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница;

- стамбене објекте (зграде) и индивидуална домаћинства;

- простор аутобуске станице са средствима јавног саобраћаја.

3.Систематску дератизацију ће вршити предузеће ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА д.о.о.-Пословна јединица Требиње''.Трошкове систематске дератизације из тачке 2. алинеја 2. 3. 4. и 5. сносе државна и приватна предузећа која њима управљају, те власници самосталних предузетничких радњи. Трошкове дератизације из тачке 2.алинеја 1. сноси општина Невесиње.

4.Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. тачка 7). Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл гл.Републике Српске'',бр 90/17).

5.Надзор над спровођењем опште прољећне систематске дератизације на подручју општине Невесиње, вршиће: инспектор за храну, ветеринарски инспектор и комунална полиција. Контакт телефон: 059/ 222-605 у вези евентуалних примједби на вршење дератизације.

6.Ова НАРЕДБА ће се објавити на свим јавним мјестима општине Невесиње (огласна табла општине Невесиње, Радио Невесиње, Инфо канал Невесиње, МЗ, и др.)

                                                                                                                  

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 

Предмет јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње, у КО Оџак и КО Миљевац у укупној површини 102.0805 ха са подацима како слиједи:

Предмет јавног огласа – дијелови катастарских парцела

Бр.

Катастарска општина

(к.о.)

Број посједовног листа

(п.л. бр.)

Број парцеле (к.ч. бр.)

Табла бр.

Катастарска

култура

Класа

Површина (м2)

Цијена (КМ/ха)

Износ годишње закупнине

(КМ/год.)

Тренутно стање

парцеле

1.         

Оџак

70

дио 1164/2

4

њива

5

65558

50,00

327,80

обрадиво

2.         

Оџак

70

дио 1164/2

5

њива

5

65558

50,00

327,80

обрадиво

3.         

Оџак

70

дио 1164/4

6

њива

5

64946

50,00

324,70

обрадиво

4.         

Оџак

70

дио 1164/4

7

њива

5

64946

50,00

324,70

обрадиво

5.         

Оџак

70/3

дио 8/2

8

њива

4

50014

60,00

300,00

обрадиво

6.         

Оџак

73/3

дио 8/2

9

њива

4

50015

60,00

300,00

обрадиво

7.         

Оџак

70/3

дио 8/1

18

њива

5

28951

50,00

144,70

обрадиво

8.         

Оџак

70/3

дио 8/1

19

њива

5

28950

50,00

144,70

обрадиво

9.         

Оџак

70/3

дио 8/1

20

њива

5

28951

50,00

144,70

обрадиво

10.      

Оџак

70/3

дио 8/1

21

њива

5

28949

50,00

144,70

обрадиво

11.      

Оџак

70/3

дио 8/1

22

њива

5

28951

50,00

144,70

обрадиво

12.      

Оџак

70/3

дио 8/1

23

њива

5

28942

50,00

144,70

обрадиво

13.      

Оџак

70/3

дио 8/1

24

њива

5

28921

50,00

144,60

обрадиво

14.      

Оџак

70/3

дио 8/1

25

њива

5

28950

50,00

144,70

обрадиво

15.      

Оџак

70/3

дио 8/1

26

њива

4

27501

60,00

165,00

обрадиво

16.      

Оџак

70/3

дио 8/1

28

њива

4

31691

60,00

190,10

обрадиво

17.      

Оџак

70/3

дио 8/1

29

њива

4

31694

60,00

190,10

обрадиво

                     

Предмет јавног огласа – катастарске парцеле

Бр.

Катастарска општина

(к.о.)

Број посједовног лисата

(п.л. бр.)

Број парцеле (к.ч. бр.)

Катастарска

култура

Класа

Површина (м2)

Цијена (КМ/ха)

Износ годишње закупнине (КМ/год.)

Тренутно стање парцеле

1.

Миљевац

20/18

1576/6

њива

4

19638

60,00

117,80

обрадиво

њива

5

59687

50,00

298,40

Обрадиво

           

79325

 

416,20

 

2.

Миљевац

20/18

1576/2

њива

5

8746

50,00

43,70

обрадиво

њива

6

17768

30,00

53,30

обрадиво

           

26514

 

97,00

 

3.

Миљевац

20/18

1576/1

њива

5

36039

50,00

180,20

обрадиво

њива

6

15405

30,00

46,20

обрадиво

           

51444

 

226,40

 

4.

Оџак

70/3

159

њива

4

5460

60,00

32,70

обрадиво

њива

5

174575

50,00

872,80

обрадиво

           

180034

 

905,50

 

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, списак катастарских парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Невесиње, у канцеларији бр.107 сваког радног дана од 7 до 15 часова. Контакт особа Милан Говедарица, тел.059/601-011, локал 124.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за:

-КО Оџак дана 11. 04.2018 године од 9 до 13 часова и

-КО Миљевац дана 12. 04. 2018 године од 9 до 13 часова.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

 

 1. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

 

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа зависно од врсте пољопривредне производње даје се у закуп на период од 8 година за ратарску,сточарску и повртарску производњу, почевши од дана закључивања уговора о закупу.

 

 1. ПОВРШИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

 

Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привредном друштву износи до 50 хектара, предузетнику до 20 хектара и физичком лицу до 18 хектара.

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину пољопривредног земљишта него што је максимална дозвољена у јавном огласу.

 

 1. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

 

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта из овог Огласa износи за: I класу 90 КМ, II класу 80 КМ, III класу 70 КМ, IV класу 60 КМ, V класу 50 КМ и VI,VII и VIII класу 30 КМ.

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

 

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ

 

Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 i 45/16)и посебне услове из овог Јавног огласа.

Општи услови:

-да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоц,

- да понуђач има пребивалиште, односно сједиште на подручју општине на којој се налази земљиште које се даје у закуп, најмање годину дана прије подношења понуде за закуп,

-да понуђач посједује пољопривредну механизацију и

- да нема доспјелих, а не измирених обавеза по основу закупнине и/или концесионе накнаде према Министарству пољопривреде, шумарства и водоприовреде.

Посебни услови:

-уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати ратарска производња понуђач мора да располаже са: властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималне површине 0,5 хектара и објектима за смјештај готових ратарских производа,

-уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати сточарска производња понуђач мора да располаже са: властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималне површине 0,5 хектара, минимално 2 музна грла (крава);или 2 грла говеда старости од 12 до 24 мјесеца; или 20 грла овца; или 20 грла коза;или 2 грла расплодних свиња;или 10 грла свиња у тову( од 25 до 110 kg); или 100 комада товних пилића у једном узгојном циклусу (турнусу); или 400 комада кока носиља у једном узгојном циклусу (турнусу) и објектима за смјештај и држање животиња,

-уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обвљати повртарска производња понуђач мора да располаже са: засадима поврћа на властитом или земљиштем под закупом минималне површине 0,3 хектара и објектима за смјештај произведеног поврћа до коначног складиштења или продаје.

 

 1. ПРАВО ПРЕВЕНСТВА

 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва, предузетници и физичка лица који немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Ако за пољопривредно земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са ст. 1. овог члана, може се узети у разматрање понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.“

 

 1. НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

Ако је поднесена само једна понуда за катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, таква понуда уколико је благовремена, потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане овим Огласом, оцјењује се као најповољнија.

Ако два или више понуђача поднесу понуду за исту катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, избор најповољнијег понуђача врши се на основу укупног броја бодова добијених након извршеног бодовања понуде.

Бодовање понуде се врши у складу са чл. од 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске а на основу сљедећих критеријума:

- постојећи сточни фонд.......................................................................................................30 бодова

- пољопривредна механизација..........................................................................................20 бодова

- врста пољопривредне производње коју понуђач обавља или планира

Сточарска производња........................................................................................... 10 бодова,

ратарска производња............................................................................................ 10 бодова,

повртарска производња.........................................................................................10 бодова,

- потреба за земљиштем......................................................................................................10 бодова

- социоекономски.................................................................................................................10 бодова

- близина посједа понуђача у односу на катастарску честицу пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.............................................................................................................5 бодова

- статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије...............................................................................................................................5 бодова

Понуда понуђача по критеријуму врста пољопривредне производње може се бодавати само за једну врсту пољопривредне производње коју понуђач наведе у својој понуди.

Понуђачи који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том критеријуму.

 

 1. САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Писмена понуда треба да садржи Пријаву за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и документацију којом се доказују подаци наведени у Пријави.

Пријава за Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за физичка лица подноси се на Обрасцу број 1. који се налази у прилогу овог Огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

- име и презиме, ЈМБ, адреса и мјесто пребивалишта, контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број чланова домаћинства уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства,

-подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,

- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице ).

Пријава на Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем писаних понуда- за привредна друштва и предузетнике подноси се на Обрасцу број 2. који се налази у прилогу овог Јавног огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

-назив привредног друштва-подузетника, име и презиме одговорног лица, индентификациони број пореског обвезника (ЈИБ), адреса сједишта и контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број регистарског улошка из рјешења о упису у судски регистар, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема одговорног лица,

- подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,

- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице).

У прилогу Пријаве понуђач треба да достави докуметацију којом доказује податке наведене у пријави и то

а) физичка лица:

- копија личне карте,

- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

- доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и то за I класу= 90 КМ/ха, за II класу= 80 КМ/ха, за III класу= 70 КМ/ха, за IV класу= 60 КМ/ха, за V класу= 50 КМ/ха и за VI, VII и VIII класу= 30 КМ/ха; која се уплаћује на ЈРТ општне Невесиње број: 5520060000130331, са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,

- овјерена изјава у Општини носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида Iи II категорије

- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања;

б) правна лица:

- копија личне карте одговорног лица,

- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

- доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и то заI класу= 90 КМ/ха, за II класу= 80 КМ/ха, за III класу= 70 КМ/ха, за IV класу= 60 КМ/ха, за V класу= 50 КМ/ха и за VI, VII и VIII класу= 30 КМ/ха; која се уплаћује на ЈРТ општне Невесиње број: 5520060000130331, са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,

- овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о регистрацији предузетника,

- овјерена изјава у Општини привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије и

- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

 

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу: општинa Невесиње, ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште.

 

 1. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Рок за подношење понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 20 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске дана 27.04. 2018. године у 10 часова у просторијама друштвеног центра општине Невесиње.

Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Понуде које су неблаговремене, непотпуне и понуде које не испуњавају опште и посебне услове Јавног огласа неће бити разматране.

У складу са чланом 28. Правилника, Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње , прије избора најповољнијег понуђача може тражити стручно мишљење из одговарајућих области, вршити контролу и провјеру достављених доказа понуђача.

Са понуђачем чија је понуда утврђена и проглашена најповољнијома на основу одлуке Скупштине општине Невесиње о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп за коју је претходно прибављена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, начелник општине Невесиње и изабрани понуђач закључују уговор о закупу.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења понуђеног уговора о закупу, губи право на враћање уплаћене кауције, а уговор ће се закључити са сљедећим најповољнијим понуђачем, на основу одлуке Скупштине општине Невесиње о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп, за коју је претходно прибављена сагласност Министарства.

Учесници чије понуде нису прихваћене као најповољније, као и учесници чије понуде нису биле комплетне или уредне имају право на поврат уплаћеног депозита (кауције) за закуп пољопривредног земљишта.

Прије закључења уговора о закупу изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину у складу са тачком 4. овог Јавног огласа.

Министарство задржава право да у било ком дијелу поступка, послије објављивања Јавног огласа до закључења уговора о закупу, може поништити јавни оглас или дио јавног огласа са образложењем.

Јавни оглас ће се објавити на огласној табли општине Невесиње, интернет страници општине Невесиње, радио Невесиње и Ифо центар Невесиње.

Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Одељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520