Region

На основу Закључка Управе МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-2964-1/22 од 12.08.2022. године и Одлуке, Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „EРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, о усвајању Програма енергетске одрживости МХ „EРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2231/22 од 23.06.2022. године, објављује се

 

Јавни позив за учешће у пројекту

„Програм енергетске одрживости домаћинстава“

 

1. Опис Јавног позива

Закон о електричној енергији Републике Српске („Службени гласник РС“ број 68/20) препознао је купце-произвођаче електричне енергије (енг. „Prosumer“) као нову категорију корисника дистрибутивног система који се прикључују на дистрибутивну мрежу по поједностављеној процедури. Усвајањем овога Закона, као и Закона о обновљивим изворима енергије („Службени гласник РС“ број 16/22) створен је правни основ за шему снабдијевања купаца из категорије домаћинства познату као нето мјерење.

Купац-произвођач електричне енергије из обновљивих извора енергије означава крајњег купца, који дјелује у оквиру својих просторија смјештених унутар ограничених подручја и који производи електричну енергију из обновљивих извора енергије за властиту потрошњу, односно који може складиштити или продавати електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије коју је сам произвео, при чему за купце који не припадају категорији домаћинства те активности не представљају њихову главну комерцијалну или професионалну дјелатност.

Нето мјерење означава комерцијалну шему снабдијевања код које се вишак електричне енергије коју купац-произвођач испоручи у мрежу током обрачунског периода преноси у наредни обрачунски период у виду енергетског кредита, који се користи за умањење потрошње електричне енергије у периодима када је потрошња електричне енергије купца-произвођача већа од производње за сопствене потребе.

Поштујући законодавни оквир и пратећи трендове развоја производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и очувања животне средине, Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње (у даљем тексту: МХ „ЕРС“ МП), као друштвено-одговоран привредни субјект, приступа реализацији пројекта „Програм енергетске одрживости домаћинстава“ (у даљем тексту: Програм).

Програмом је предвиђено да се крајњим купцима омогући да лакше дођу до статуса купца-произвођача на начин да им буде понуђено да се на кровне површине њихових стамбених објеката, који су већ прикључени на електродистрибутивну мрежу, инсталирају фотонапонски системи за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Вриједност сваке појединачне инвестиције у фотонапонски систем утврђује се на бази података о оствареној годишњој потрошњи (период април 2021. година - март 2022. година) која одређује и инсталисану снагу фотонапонског система. МХ „ЕРС“ МП преузима обавезу обезбјеђења финансирања изградње фотонапонских система. Након што МХ „ЕРС“ МП спроведе поступак набавке опреме, са крајњим купцима ће закључити уговоре о одложеном плаћању фотонапонских система. Крајњи купац би инвестирана средства у градњу фотонапонског постројења на кровној површини његовог стамбеног објекта отплаћивао у једнаким мјесечним износима утврђеним у висини просјечно оствареног мјесечног рачуна за утрошену електричну енергију током претходне године, умањеног за 10% (осим уколико крајњи купац не жели већу рату).

Током, али и након периода отплате фотонапонског система, крајњи купац има могућност куповине додатних количина електричне енергије од свог снабдјевача који дјелује у оквиру МХ „ЕРС“ МП, уколико троши више енергије него што фотонапонски систем произведе и то по цијенама које у том тренутку буду важеће цијене електричне енергије за категорију домаћинства.

Инсталирањем фотонапонског система крајњи купац стиче статус купца-произвођача, који потребе за енергијом подмирује из сопственог извора, а остварени вишак/мањак електричне енергије у одређеном моменту предаје, односно преузима из дистрибутивне мреже.

Осим претходно наведених позитивних финансијских ефеката за крајње купце, вишеструки позитивни ефекти Програма огледају се и са аспекта испуњења обавеза Републике Српске по међународним уговорима, као и очекивања међународне заједнице, у погледу смањења емисије штетних гасова и честица, као и повећања коришћења обновљивих извора енергије у сврху производње електричне енергије.

 

2. Предмет Јавног позива

Фотонапонски систем представља систем за производњу електричне енергије из сунчеве енергије. Овај систем укључује: фотонапонске панеле (модуле), монтажну подконструкцију за потребе постављања фотонапонских панела, инверторе, кабловске разводе за повезивање и рад фотонапонског система, заштитну опрему, систем надзора/мониторинга над фотонапонским системом, прикључни ормар са простором за бројило, бројило за мјерење предате/преузете електричне енергије и бројило за мјерење произведене електричне енергије на генератору.

Програмом енергетске одрживости домаћинстава кроз прву фазу ће бити обухваћено 50.000 домаћинстава у Републици Српској, тачније 50.000 фотонапонских система инсталисаних снага од 3 до 7 kW.

МХ „ЕРС“ МП паралелно са овим Јавним позивом ради и на припреми и објави тендерске документације за извођача радова и испоручиоца опреме, с тога ће крајњим купцима који прођу евалуацију пристиглих пријава бити понуђени фотонапонски системи са егзактним подацима о инсталисаној снази и припадајућој цијени по којоj исти буду набављени.

 

3. Услови за учешће у Програму

Основни услови крајњих купаца из категорије домаћинства за учешће у Програму су:

 • Објекат на ком се гради електрана мора да посједује грађевинску дозволу;
 • Крајњи купац са годишњом потрошњом у периоду април 2021. година - март 2022. година која прелази преко 3.000 KWh;
 • Објекти морају бити са косом кровном површином, која је предвиђена за инсталацију фотонапонског система, са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или већи од 10°;
 • Објекти са трофазним прикључком на електродистрибутивну мрежу.

Додатни услови за учешће у Програму су:

 • Кровне површине објекта не смију да буду у сјенци других сусједних објеката, дрвећа и слично;
 • Право на учешће у Програму имају купци који су измирили своје обавезе према јавном снабдјевачу МХ „ЕРС“ МП за преузету електричну енергију у складу са уговором о снабдијевању закључно са рачуном за мјесец јун.  

4. Пријава за учешће у Програму

Крајњи купац из категорије домаћинства ће бити у прилици пријавити се за учешће у Програму на 45 шалтера Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС у оквиру МХ „ЕРС“ МП на територији цијеле Републике Српске попуњавањем пријавног листа, уз који је неопходно доставити и одговарајућу документацију.

Пријављивање за учешће у Програму почиње даном објављивања Јавног позива. Рок за подношење пријава је 30 календарских дана од дана објављивања Јавног позива.

4.1. Документација коју је потребно обезбиједити

Да би крајњи купац из категорије домаћинства учествовао у Програму неопходно је да на шалтерима јавног снабдијевања заједно са шалтерским радником попуни пријавни лист те приложи следећу документацију, у оригиналу или овјереној копији:

 • Кућну листу;
 • Потврду о примањима по члану домаћинства;
 • Потврду од Завода за запошљавање уколико је члан домаћинства незапослен;
 • Грађевинску дозволу за објекат на ком се планира градити електрана;
 • Сагласност сувласника у случају да објекат на коме се гради електрана није власништва 1/1.

Цјелокупна документација достављена на основу овог Јавног позива остаје у предметној архиви МХ „ЕРС“ МП, без обавезе повраћаја или копирања исте од стране МХ „ЕРС“ МП.

4.2. Бодовање

Број бодова се може остварити на основу следећих критеријума:

 • Просјечна мјесечна примања по члану домаћинства (предност имају корисници са мањим примањима по члану домаћинства) – максимално 70 бодова;
 • Укупно остварена годишња потрошња у периоду април 2021. година - март 2022. година (предност имају корисници са већом потрошњом електричне енергије) – максимално 20 бодова;
 • Власник бројила незапослен или пензионер са пензијом нижом од просјечне – максимално 10 бодова.

4.2.1. Корисници који желе већу производњу од просјечне годишње потрошње

Крајњим купцима ће бити омогућено да искажу заинтересованост за већом потрошњом електричне енергије (нпр. прелазак на гријање на електричну енергију), тј. да се квалификују за већу снагу фотонапонског система у односу на снагу која им је неопходна да задовољи потребе за електричном енергијом коју је имао у претходној години. За ове крајње купце ће се радити додатна анализа како би се правилно утврдила одговарајућа снага ФНС-а који може да задовољи захтјеве за додатном потрошњом.

Након што истекне рок који буде остављен у Јавном позиву за пријаву крајњих купаца за учешће, биће објављен број бодова крајњих купаца који ће ући у разматрање и чије ће се пријаве додатно провјеравати на лицу мјеста од стране МХ „ЕРС“ МП. Сви објекти крајњих купаца који уђу у ужи круг биће додатно провјерени како би се потврдио положај и величина крова, да ли се исти налази у сјенци других објеката, дрвећа или сл, а све са циљем да се потврди исправност података достављених путем пријавног листа.

Такође, МХ „ЕРС“ МП задржава право да прије потписивања уговора о отплати инвестиције додатно изанализира неопходну снагу фотонапонског система како би била задовољена потрошња крајњег купца.

4.3. Рангирање пристиглих пријава

           Крајњи купац приликом попуњавања пријаве и достављања документације добиће потврду са подацима о датуму и времену предаје пријаве те броја остварених бодова. Укупан број бодова које крајњи купац може да оствари је 100.

Након што истекне рок за предају пријава и након што се заврши евалуација свих пријава биће објављен број бодова крајњих купаца који ће даље бити детаљније разматрани и провјеравани од стране МХ „ЕРС“ МП.

Уколико два или више крајњих купаца остваре исти број бодова предност имају купци који су раније предали пријаве.

Након извршене провјере пристиглих пријава, МХ „ЕРС“ МП ће информисати кандидате који ће имати могућност учествовања у Програму и са свима појединачно закључити уговор о регулисању међусобних односа за изградњу и коришћење фотонапонских система на њиховим објектима.

Крајњи купац попуњавањем пријаве даје сагласност МХ „ЕРС“ МП да основне податке о њему може презентовати на интернет страници и другим извјештајима.

 

5. Остале информације

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли МХ „ЕРС“ МП, интернет страници МХ „ЕРС“ МП (ww.ers.ba/solarprojekt) и путем медија.

Све информације у вези Програма можете добити путем e-mail адресе Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или путем бројева телефона 059/279-819 и 059/279-866.

Пријављивањем за учешће на овом Јавном позиву, учесници су сагласни да МХ „ЕРС“ МП задржава право да откаже Јавни позив и/или да не закључи уговоре о отплати инвестиције са одабраним корисницима уколико број пријављених и рангираних не буде довољан за економичност и оправданост „Програма енергетске одрживости домаћинстава“, те уколико из било којег разлога не буду окончани поступци јавне набавке које за потребе реализације „Програма енергетске одрживости домаћинстава“ проводи МХ „ЕРС“ МП, односно уколико не буду и закључени или реализовани уговори о јавној набавци фотонапонских система или њихових дијелова или уговори о финансирању Програма са кредиторима.

МХ „ЕРС“ МП не сноси евентуалне трошкове пријава крајњих купаца и прикупљања њихове документације без обзира да ли ће пријава бити прихваћена или не.

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су у претходним данима реализовали низ планских активности којима је био циљ прикупљање доказа за расвјетљавање кривичних дјела „Тешка крађа“ и кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога која су почињена на подручју општине Невесиње, саопштено је из ПУ Требиње.

Полицијски службеници су извршили претресе породичних кућa, окућница и возила на шест локација које користе лица иницијала: Б.М., С.М., С.М., Д.Ч., С.Т. и М.Б.

Приликом претреса породичне куће, окућнице и возила које користи лице иницијала М.Б. пронађена је одређена количина оружја и муниције која је одузета уз издату потврду о привремено одузетим предметима. Против наведеног лица ће након документовања предмета бити поднешен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Требињу о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Приликом претреса породичне куће, окућнице и возила које користи лице иницијала Д.Ч. пронађена је одређена количина оружја и муниције која је одузета уз издавање потврде о привремено одузетим предметима. Против наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву у Требињу након документовања предмета бити достављен извјештај за почињено кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, док ће Суду за прекршаје бити достављен Захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја по Закону о оружју и муницији.

Код лица иницијала С.Т. приликом претреса породичне куће, окућнице и возила пронађена је одређена количина опојне дроге која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу марихуану. Лице је санкционисано издавањем прекршајног налога на основу Закона о производњи и промету опојних дрога.

Лица иницијала М.Б., Б.М., С.М. и С.М. су лишена слободе и криминалистички обрађена.

Полицијски службеници ПУ Требиње настављају да предузимају мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу с циљем расвјетљавања кривичних дјела „Тешка крађа“ и кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога која су евидентирана на подручју општине Невесиње у претходном периоду.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске најавио је да данас почиње исплата пензија за јули за 273.856 корисника.

Од укупног броја корисника пензијског фонда Српске, 221.372 пензионера живе у Републици Српској, а ван Републике 52.484.

За исплату пензије за јул потребно је 115,69 милиона КМ у нето износу, односно 117,13 милиона КМ у бруто износу.

Просјечна пензија износи 475 КМ и чини 41 одсто просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за стаж од 40 и више година је 485 КМ и чини 42 одсто просјечне плате у Српској.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за јул износи 702 КМ, што је 61 одсто од просјечне плате у Републици.

Износ највише пензије за јули је 2.495 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јулу износио је 96,43 милиона КМ.

Структуру корисника права за овај мјесец чине старосне пензије са 60,48 одсто, породичне са 26,57, инвалидске са 12,87 и остала права са 0,07 одсто.

Свету архијерејску литургију поводом празника Светих пребиловачких и свехерцеговачких мученика у Храму Христовог васкрсења у Пребиловцима служили су данас митрополит дабро-босански Хризостом, митрополит црногорско-приморски Јоаникије, епископ захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, епископ диселдорфски и њемачки Григорије, епископ хумски Јован и епископ будимљанско-никшићки Методије уз саслужење игумана манастира Житомислић Данила и бројног свештенства.

Храм Васкрсења Христовог саграђен је и освештан 2015. године у знак сјећања на око 4.000 Срба доње Херцеговине које су усташе убиле у Другом свјетском рату, а Српска православна црква /СПЦ/ исте године канонизовала је жртве Пребиловаца и доње Херцеговине у Другом свјетском рату.

Овај празник установљен је у календару на датум када су усташе 1941. године звјерски убиле више од 850 мјештана овог села, углавном жена и дјеце и бациле у јаму у Шурманцима надомак Међугорја.

Prebilovci 1

Митрополит црногорско-приморски Јоаникије у бесједи је казао да су свети пребиловачки и свехерцеговачки мученици излили своју крв за Христа и прешли у живот вјечни придруживши се светитељима.

”Они су кроз мучеништво и вјеру, кроз страдање за Христа постали учесници вјечне славе Божије. Знамо и то да на овоме мученичком мјесту овај свети дан 6. август увијек поштовао као дан мученика. У ратно вријеме послије њиховог страдања и дуги низ деценија након рата то је био дан плача и бола, али и хришћанске наде. Тако је Господ лагано пројављивао славу Светих мученика пребиловачких и херцеговачких и блажио ране њихових најближих”, истакао је митрополит Јоаникије.

Он је нагласио да су херцеговачке владике Атанасије и Григорије заједно подигли цркву у Пребиловцима које су изабрали за саборно мјесто новомученика херцеговачких, јер је ово мјесто мали Јасеновац.

Митроплит је подсјетио да је ово мјесто неколико пута страдало, прво у вријеме Другог свјетског рата, а касније и у посљедњем рату када је храм уништен, а кости спаљене, попут мошти Светог Саве.

”Овај свети храм свједочи нашу вјеру у васкресење Христово. Слава мученика Христових, ђеце и невиног народа обасјава и нас данас овдје сабране и оплемењује наша срца. Сабрали смо се да постанемо причесници те славе Божије, а не да се било коме светимо”, поручио је митрополит Јоаникије.

Он је истакао да је су Пребиловци мјесто васкрсења. ”Као што су говориле владике херцеговачке – да са овог мјеста понесемо радост васкрсења, као када целивамо гроб Хрисов, јер и ово свето мјесто има силу васкрсења”, нагласио је митрополит Јоаникије.

Prebilovci 3

Митрополит Хризостом након литургије је казао да су се владике и вјерници у Пребиловце сабрали да искажу црквено, али и мученичко сабрање Цркве.

”Да будемо сви једно данас са њима, јер вјерујемо да их је Господ прославио. Нека је слава мученицима, а нама нека Господо да здравља, среће и благослова. Нека они данас благослове оно што су људи покушали да униште, да се обнови живот. Најважније је да живот обновимо рађањем и множењем, онда ће се цијела земља обновити, јер човјек је након Бога највеће добро”, навео је митрополит Хризостом.

Владика захумско-херцеговачки и приморски Димитрије захвалио се владикама што су данас дошли на мјесто страдања и васкрсења.

”У црквеним пјесмама је мјесто страдања и мјесто голготе постало рај. Тако нека би молитвама свих светих и ово мјесто постало мјесто наше утјехе и јачања у вјери. Заслужују молитве владика Атанасије, заслужује труд владике Григорија, заслужује постојаност оца Марка и свих вас овђе да се овђе окупљамо. Нека ово буде мјесто нашег окупљања док Господ поново не дође”, казао је владика Димитрије након литургије.

Prebilovci 4

Српска православна црква 2015. године канонизовала је жртве Пребиловаца и доње Херцеговине у Другом свјетском рату, а овај празник установљен је у календару на датум када су усташе 1941. године звјерски убиле више од 850 мјештана овог села, углавном жена и ђеце и бациле у јаму у Шурманцима надомак Међугорја.

Овај злочин је у бившој Југославији прикриван, а 1961. године јаме у које су бацани Срби су забетониране.

Откопавање 13 јама на подручју доње Херцеговине почело је 1990. године, а кости више од 4.000 Срба 4. августа 1991. године су сахрањене у спомен – костурницу у Пребиловцима.

У јуну 1992. године током офанзиве “Чагаљ” припадници ХОС-а и ХВО-а минирали су спомен-костурница.

По повратку Срба у Пребиловце послије 2000. године, остаци костију су сакупљени, а по изградњи Храма Васкрсења Христовог почивају у његовој крипти.

Храм у Пребиловцима саграђен је уз помоћ тадашњег предсједника Српске Милорада Додика и захваљујући донацијама Срба у дијаспори.

Урађен је по узору на Цркву Христовог гроба у Јерусалиму која је симбол васкрсења и живота, а од тада до данас Пребиловци су мјесто које опомиње и пркоси свима који мисле да се један народ може истријебити са свога вјечног огњишта.

Литургији су данас присуствовали посланик посланик у Парламенту БиХ Љубица Миљановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске Илија Таминџија и потпредсједник Градског вијећа Мостара Велибор Миливојевић, те велики број вјерника из долине Неретве, али и Републике Српске и Србије.

ТОП ПОРТАЛ

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520