Promo

На основу члана 58, 74. и 76. Статута општине Невесиње („Сл. гласник Општине Невесиње“, бр. 3/14), Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“,бр.47/17), Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“,бр. 10/14), Одлуке о начину организацији и условима вршења јавног превоза на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“ , бр. 8/17), и Правилника о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“, бр. 13/17), Начелник општине расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за усклађивање редова вожње у линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2021/2022. године

Расписује се Jавни позив за усклађивање редова вожње у јавном линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2021/2022. године, а период важности редова вожње је од 01.06.2021. до 31.05.2022. године.

 

 Јавни линијски превоз лица ће се вршити на линијама утврђеним према ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2, како слиједи:

                                   ЛОТ-1

  • Лука-Крушевљани-Придворци-Бијења-Лакат-Невесиње-Лука
  • Невесиње-Братач-Кифинo Село-Крекови-Мијатовци-Постољани-Невесиње
  • Невесиње-Читлук-Сопиља-Невесиње

                                 ЛОТ-2

  • Невесиње-Оџак-Дрежањ-Зови До-Удбина-Лукавац - Невесиње
  • Невесиње - Топла улица – Биљег – Биоград – Солаковићи - Ракова нога Невесиње
  • Невесиње-Жиљево-Невесиње
  • Невесиње-Удрежње-Невесиње

Јавни превоз лица на утврђеним линијама по ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2 ће се вршити најмање са једним јутарњим поласком и поподневним повратком, сваког радног дана.      

 

Јавни линијски превоз лица се неће вршити суботом и недељом, и у дане празника.

 

Право учешћа на јавном позиву имају заинтересовани превозници, који уз пријаву приложе следеће доказе о испуњавању услова за вршење јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају:

а) одговарајућу лиценцу превозника, за вршење јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају на подручју јединице локалне самоуправе;

б) овјерену фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају, издатог од стране надлежног регистрационог органа;

в) посједовање најмање два (2) аутобуса који испуњавају техничко-експлоатационе и еколошке услове за вршење услуга превоза лица по ЛОТ-у 1, односно три (3) аутобуса за вршење услуга превоза лица по ЛОТ-у 2, а за возила која се користе по основу уговора о лизингу, њихову овјерену копију.

г) возила за обављање превоза не смију бити старија од 20 година.

д)   посједовање лиценце за возила којима ће се врши јавни линијски превоз лица на подручју јединице локалне самоуправе.

ђ) овјерена копија полиса обавезног осигурања путника у јавном превозу од посљедица несретног случаја, за све аутобусе појединачно, који ће бити ангажовани у локалном јавном превозу лица,

е) изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица да ће понуђач обављати превоз са возилима која пријави на Јавном позиву.

ж)   изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица ,да понуђач нема сметњи за пријаву на јавни позив, сходно одредбама члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

з) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица понуђача, да му економско и финансијско стање гарантује уредно извршавање услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

и) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да техничка и професионална способност понуђача гарантује уредно извршење услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

ј) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да понуђач прихвата наведени рок извршења услуга по коначно усклађеним редовима вожње.

к) приједлог редова вожње за услађивање на релацијама према ЛОТ-у 1 и   ЛОТ-у 2, у 4 (четири) примјерка (тачка 2. позива), са цјеновником услуга превоза по зонама.

 

 Цијене услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају на подручју општине Невесиње морају бити утврђене по зонама превоза и то:

     Зона 1 од 0-4 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 1,50 КМ

     Зона 2 од 5-8 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 2,50 КМ

     Зона 3 од 9-16 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до  3,00 КМ

     Зона 4 од 17-22 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 3,50 КM

 Право учешћа на овом Јавном позиву имају сви превозници са који испуњавају услове из Јавног позива.

 

Поступак усклађивања редова вожње води Комисија коју именује Начелник општине, и рјешава по приједлозима и приговорима превозника, у поступку усклађивања и регистрације редова вожње, у складу са Законом и правилником.

 

 

Тражена документација доставља се у оригиналу или овјереној копији.

 

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине

Невесиње, а биће такође објављен и на интернет страници општине Невесиње,

локалној радио станици и Инфо каналу.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли општине Невесиње 29.01. 2021. године.                    

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са  потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштом на адресу:

Општина Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње, или лично путем протокола ( шалтер

сала општине) , са назнаком: „Пријава за усклађивање редова вожње у линијском превозу

лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021 године“- НЕ ОТВАРАЈ !

 

 

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13, 84/19), Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј е

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

заинтересованим лицима да је у складу са одредбама Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13, 84/19) утврђен Нацрт измјене Регулационог плана „Соларна електрана Будисавље“ и да се исти ставља на јавни увид који почиње 03.02.2021. (сриједа) са роком трајања од 30 дана.

Јавни увид ће спровести носилац припреме плана Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. План ће бити изложен у просторијама одјељења гдје ће се налазити и књига у коју ће сва заинтересована лица моћи уписати приједлоге, примједебе и сугестије на планска рјешења.

РАДИО НЕВЕСИЊЕ - ОГЛАСИ

Продаје се гарсоњера површине 35 м² са оставом површине 7 м² на трећем спрату стамбено-пословног објекта на Килавцима.

Уз објекат могу се купити гаражна мјеста површине 15-20 м².

Цијена по договору.

Тел. 065/291-664

---

Издајем гаражу у стамбеној згради на Килавцима.

Тел. 063/ 661- 618

---

Издајем намјештен стан површине 45 м2 у Источном Сарајеву (преко пута Аутобуске станице).

Цијена по договору.

Тел. 065/098-417

----

Продаје се кућа у центру Невесиња. Приземље и спрат куће су површине 106 м2, а посједује и подрум површине 25 м2. Окућница је површине 300 м2. Власништво 1/1.

Цијена по договору.

Контакт телефон/вибер;  +382 68 298 696.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520